Warunki gwarancji

Pkt. I

Firma Stolpaw jako producent (występujący w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jako Gwarant) udziela gwarancji na swoje produkty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem , że zostaną one zamontowane oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

Pkt. II

Okres gwarancji obejmuje: 24 miesiące od potwierdzonej daty na dowodzie zakupu (faktura, paragon). Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego elementu (wyrobu), licząc od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy. Okres ten powinien być potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

Pkt. III

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy składać pisemnie w miejscu zakupu towaru oraz przedstawić prawidłowo wypełnioną Kartę Gwarancyjną, Kartę Wyrobu oraz dokument poświadczający zakup (faktura, paragon). Karta Gwarancyjna oraz Karta Wyrobu są dołączone do każdego wyrobu a obowiązkiem Kupującego jest odebranie (od Sprzedającego) i przechowywanie ich przez okres gwarancji. W przypadku utraty Karty Gwarancyjnej nowa nie jest wydawana.

Pkt. IV

Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie jak najkrótszym terminie w uzgodnieniu z kupującym, nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego niemożliwe było przeprowadzenie jakichkolwiek czynności (oględziny, naprawa, wymiana) w tym terminie – zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi.

Pkt. V

W okresie gwarancyjnym Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu w przypadku wystąpienia wad ukrytych ujawnionych w czasie eksploatacji.

Pkt. VI

Gwarant zobowiązuje się również do wymiany wyrobu na niewadliwy w następujących przypadkach: – w razie wystąpienia w wyrobie wad fabrycznych niemożliwych do usunięcia – w razie nieskuteczności trzech kolejnych napraw.

Pkt. VII

Gwarant zastrzega sobie prawo do ostatecznej kwalifikacji ujawnionych wad ukrytych oraz sposobu ich usunięcia. W przypadku wymiany wadliwego towaru na nowy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wadliwego produktu z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad.

Pkt. VIII

W przypadku gdy charakter ujawnionych wad nie wymaga ich usunięcia w warunkach fabrycznych, naprawę wykonuje się u Kupującego, natomiast w przypadku konieczności naprawy wyrobu w warunkach fabrycznych, Gwarant jest zobowiązany na czas naprawy zamontować u Kupującego drzwi zastępcze umożliwiające zamknięcie domu (mieszkania) i jego normalne użytkowanie, (dotyczy reklamacji drzwi zewnętrznych).

Pkt. IX

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wady jawnej (usterki jakości) jest zgłoszenie jej bezwzględnie przed montażem oraz jednoczesne odstąpienie od czynności montażowych. Montaż dodatkowego wyposażenia traktowany jest równoznacznie z rozpoczęciem montażu wyrobu. Rozpoczęcie montażu, zamontowanie wyrobu jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego danej widocznej wady jawnej (usterki jakości), zaś wszelkie roszczenia z tego tytułu nie będą przez Gwaranta rozpatrywane.

Pkt. X

Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie wyrobów wynikłe z innych przyczyn niż wady w nich tkwiące. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

Pkt. XI

Utrata praw wynikających z niniejszej gwarancji zachodzi w przypadku: – samowolnego dokonania jakichkolwiek przeróbek lub naruszenia konstrukcji wyrobu (skracanie, struganie, montaż dodatkowych okuć itp.) zarówno w skrzydle jak i ościeżnicy – braku (zgubieniu) któregokolwiek z dokumentów: Karta Gwarancyjna, Karta Wyrobu, dowód zakupu (faktura, paragon) – gdy Karta Gwarancyjna nie zawiera daty zakupu, podpisu i pieczęci sprzedawcy lub gdy dokonano w niej jakiekolwiek korekty przez osoby nieuprawnione.

Pkt. XII

W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z załatwieniem tej reklamacji.

Pkt. XIII

Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego niewłaściwej obsługi, montażu oraz konserwacji oraz innych przyczyn nie wynikających z winy Gwaranta mogą być usunięte tylko i wyłącznie na koszt Kupującego.

Pkt. XIV

Dokonanie zakupu i przyjęcie Karty Gwarancyjnej przez Kupującego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.

Pkt. XV

W sprawach nie ujętych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Pkt. XVI Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Twój styl - drzwi drewniane Stolpaw

O drzwiach wiemy wszystko, bo zajmujemy się nimi od ponad 30 lat. Doskonałą jakość drewna połączyliśmy z wysokimi standardami produkcji i montażu drzwi. Dzięki temu naszym Klientom oddajemy produkt z gwarancją doskonałej trwałości na lata.